Beleidslijnen van het Generaal Kapittel SFIC 12-30 mei 2017

 

Ter liefde Gods:
Bron van ons bestaan gedurende 175 jaar

Wij,
de afgevaardigden naar het negende Generaal Kapittel,
afkomstig uit de provincies van Nederland,
Indonesië, Filipijnen-Noord, Filipijnen-Zuid
en de Keniamissie,
samengekomen van 12-30 mei 2017
in Veghel, Nederland,
hebben opnieuw de heilige grond
van onze oorsprong betreden. .

Met eerbied hebben we ons verbonden
met onze stichteres, Moeder Teresia van Miert,
en de zusters voor ons.
Hun levens, gedragen door de liefde van God,
zijn een levend getuigenis geworden
van de bron van levend water
die uitstroomt over de eeuwen
van onze SFIC-geschiedenis.

In gebed en dankzegging kwamen wij bijeen
rond de SFIC-levensboom en de bron van levend water,
symbool van blijvende liefde van
onze zusters in de Nederlandse Provincie;
een nieuwe mijlpaal op de weg
die wij als congregatie gaan.

Onze dag, gewijd aan gebed en stilte,
werd gezegend met een schitterende presentatie
van Als bomen in deze grond,
een roerend spiritueel document
waarin de geschiedenis van ruim 170 jaar
van de Franciscanessen van Veghel
wordt samengevat in tien basiswoorden.

Dit houdt voor ons een opdracht in om dit verhaal
in onze eigen provincies en missie te overwegen,
te bemediteren en te verrijken
en door te geven aan onze leken-partners,
aan allen aan wie wij dienstbaar zijn
ja aan heel de schepping.

Als bomen geplant in deze grond in vele landen,
hebben wij het dilemma gevoeld
van de toren van Babel en de complexiteit
van een multiculturele gemeenschap;
met name in onze internationale gesprekken.
Het is in deze kleurrijke verscheidenheid
dat wij onze unieke identiteit ontdekken
wanneer we ernaar streven één te zijn
door diepgang in het evangelie
en in de franciscaanse SFIC-wortels.

In deze geest op weg naar de voltooiing,
langs wegen van loslaten en afstand doen,
heeft dit Generaal Kapittel
besluiten en aanbevelingen geformuleerd
om richting te geven aan
ons leven en onze zending
in de komende periode (2017-2021).

Vorming

In deze gedeelde blijde roeping
die wij ervaren in onze liefdevolle overgave
aan de levende God
zullen wij doorgaan
de blijde boodschap te verkondigen
aan ieder die het horen wil.
Daaraan willen wij werken op een actieve
en dynamische manier.

Vooruitlopend op ons 175-jarig jubileum worden we
aangespoord om terug te gaan naar onze wortels.
In samenhang daarmee hebben we het volgende besloten:
In ons vormingsprogramma en de vormingsprocessen
willen we gebruik maken van de congregationele bronnen.
Zo zal de spirituele nalatenschap van Moeder Teresia,
zoals samengevat in Als bomen in deze grond,
worden ingepast in deze programma’s
en verdiept tijdens de jaarlijkse retraite
en de recollecties in deze periode.

De programma’s voor de initiële vorming
zullen zich richten op het spirituele erfgoed van
zr. Teresia van Miert zodat de vormeling zich
de spiritualiteit van de congregatie
eigen kan maken, daar liefde voor kan ontwikkelen
tijdens het proces van verinnerlijking
en daarvan kan getuigen in haar leven.

Het omvat in deze periode, 2017-2021, verder
studiedagen voor provinciale oversten en
vormingsverantwoordelijken (novicenmeesteressen
en juniorenleidsters) waarin het accent wordt gelegd
op het spiritueel erfgoed van Moeder Teresia van Miert
ten dienste van ons profetisch getuigenis,
de verkondiging van de Blijde Boodschap
en intercultureel samenleven.
Deze studiedagen zullen worden georganiseerd
door het Generaal Bestuur.

De noodzaak te komen tot een meer systematische
en uniforme financiële rapportage wordt erkend.
Daarom steunen wij het voorstel om
in de beginperiode van het nieuwe Generaal Bestuur
studiedagen te beleggen voor financiële administrateurs,
te houden in Nederland, om een uniform model
te ontwikkelen.
Dit omvat ook de ontwikkeling van een financieel handboek
over financiële zaken en de jaarlijkse overlegging
van jaarcijfers.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Generaal Bestuur
met behulp van de Nederlandse provincie.

 

Keniamissie

Liefde, zorg en steun voor ons jongste missiegebied heeft,
zowel in het verleden als het heden, veel aandacht gehad.
In het licht van de ontwikkeling naar provincie
is besloten dat de provincies, Nederland uitgezonderd,
zullen doorgaan missionarissen naar de Keniamissie
te sturen na een intensieve voorbereiding.

Gekozen vertegenwoordigers van de Keniamissie
blijven in de komende periode als waarnemers
deelnemen aan de verschillende provinciale kapittels
met uitzondering van de Nederlandse provincie.
De missieoverste van Kenia blijft als waarnemer
deelnemen aan het Generaal Kapittel.
De zusters missionarissen in de Keniamissie
blijven, zoals gebruikelijk is,
hun stemrecht uitoefenen in Kenia.

Gegeven de huidige beperkingen kan de Keniamissie
alleen kandidaten uit Oost-Afrika aannemen;
te weten Kenia, Oeganda en Tanzania.  
  

Generaal Bestuur

 De ring van Moeder Teresia van Miert,
die zij in 1850 is gaan dragen,
na haar herverkiezing als algemene overste,
is overhandigd aan het Generalaat
als een blijvende herinnering aan
dienstbaar leiderschap en eenheid.

Dit Generaal Kapittel heeft besloten
dat het Generalaat gevestigd blijft
in Tagaytay, Filipijnen.
In lijn hiermee stelt de provincie,
waar het Generalaat gevestigd is,
twee zusters beschikbaar
ter ondersteuning van de communiteit
om de huishouding te regelen
en voor pastorale inzet.

Zoals overeengekomen in het Generaal Kapittel van 2013
zal de ondersteuning aan het Generaal Bestuur
vanuit het Solidariteitsfonds
door de Provincies en Keniamissie worden voortgezet,
zoals omschreven in de Besluiten en Aanbevelingen.

In overeenstemming met S 116 van onze SFIC-Constituties
zal het aantal afgevaardigden van de provincies
naar het volgende Generaal Kapittel (2021) zijn:
drie gekozen leden en één lid ex-officio.
De Filipijnen-Zuid echter twee gekozen leden
plus één lid ex-officio.

Viering van ons 175-jarig bestaan als congregatie

Het Generaal Bestuur zal een plan maken
en richtlijnen opstellen voor de viering
van het 175-jarig jubileum van de congregatie.
In coördinatie met de provincies en
de Keniamissie zal een videopresentatie worden samengesteld
over de geschiedenis van de congregatie.

In samenhang hiermee organiseren de verschillende
Provincies en de Keniamissie activiteiten
mede ten behoeve van armen en mensen aan de
zelfkant van de maatschappij,
in overeenstemming met de tijdgeest
en volgens de traditie van onze congregatie.

Aangenomen in dankbaarheid door alle andere leden
van het kapittel biedt de Nederlandse provincie aan
een workshop te organiseren “Terug naar de wortels van de congregatie”
waarvoor worden uitgenodigd:
vijf afgevaardigden uit elke provincie en de Keniamissie
(vier plechtig geprofeste jonge zusters en de
Provinciale/missie overste),
de Generale Overste plus een lid van het Generaal Bestuur. [13]

Nederlandse Provincie

Het Generaal Kapittel erkent de huidige situatie van
de Nederlandse Provincie en ondersteunt een verlof
aan het Provinciaal Bestuur van Nederland
om de mogelijkheid te onderzoeken
hun status van provincie te wijzigen in religieus huis.
 

Commissie SFIC-erfgoed

  Elke provincie en de Keniamissie stellen een eigen
commissie in voor het erfgoed en het patrimonium.

De bestaande commissie voor SFIC-erfgoed gaat door
als commissie van de Nederlandse provincie.

De Commissie Erfgoed van de Nederlandse provincie zal,
in samenwerking met het Generaal Bestuur,
in de Nederlandse bronnen nagaan wat,
met het oog op de zusters die na ons komen,
vertaald kan worden in de talen van de andere provincies.

Tot slot

Tijdens dit negende Generaal Kapittel
is de stroom van levend water tot leven gekomen
in onze harten en ons wezen.

We vierden ons samenzijn in zusterlijke vreugde
en dankzegging, in gebed en beschouwing,
in beter begrip en liefdevolle zorg voor elkaar,
drinkend uit de bron van onze oorsprong.

Er is een nieuwe geest over ons neergedaald.
Ter Liefde Gods zullen we voorwaarts gaan
In eenvoud, onderwerping, liefde en verstervng
om uitdrukking te geven aan onze passie
de schreeuw van de armen en de zorg voor
ons gemeenschappelijk huis beter te verstaan.

Wij vervolgen onze weg om, in de verschillende landen
waar wij wonen, door ons leven en ons getuigenis
het Goede Nieuws te verkondigen.

De liefde van God zal ons kracht geven
in eenvoud, moedig op weg te gaan
om een profetisch getuigenis af te leggen
dat God het Begin en Einde is van alle liefde.
Als stromen van levend water
zal de Liefde blijven stromen.

Het 9e Generaal Kapittel van
de zusters Franciscanessen van de
Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods
Moederhuis te Veghel, Nederland
16-30 mei 2017