franciscusWij zijn een congregatie van actieve vrouwelijke religieuzen; vrouwen die zich - geïnspireerd door het evangelie – willen inzetten voor de noden van de mensen om hen heen, dichtbij en veraf.

Onze congregatie heet: Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods. De officiële Latijnse naam is: Sororum franciscalium ab Immaculata Conceptione a Beata Matre Dei. In verschillende landen herkennen ze ons aan de afkorting van deze naam: SFIC.

Onze inspiratiebronnen

Onze eerste en belangrijkste bron is de H. Schrift, in het bijzonder het Evangelie. Door ons te verdiepen in het Evangelie en de manier waarop Franciscus en onze stichteressen dit geleefd hebben, hopen wij de werkelijkheid van Gods liefde te ervaren. Dat zal onze ogen openhouden voor Gods nabijheid in de mensen om ons heen.
Onze manier van leven wordt omschreven in de Leefregel van de Reguliere Derde Orde, die u in veel andere congregaties ook tegen zult komen, en in onze Constituties die alleen voor onze congregatie gelden.
Vanaf het eerste begin van de congregatie in 1844 heeft de nadruk gelegen op de geest van eenvoud, onderwerping, liefde en versterving.
De liefde van Christus zoals wij die kennen uit het Evangelie, de traditie van de Kerk en de mensen om ons heen, vooral onze medezusters, zal ons dragen en geleiden in ons leven.
Van oudsher is deze liefde door de zusters samengevat in de zinspreuk "Ter Liefde Gods".

Alles wat ons afhoudt van de weg van het Evangelie zullen wij proberen te vermijden. Wij vinden hierbij steun in ons gebed, in onze dienstbaarheid en in de aanvaarding van het menselijk bestaan met al zijn beperkingen.
Dit was ook de weg van Maria en Franciscus. We voelen ons  dan ook  zeer geïnspireerd door woorden van Franciscus die wij terugvinden in de inleiding van de Regel, waar hij zegt:

 

"Moeders [van Christus] zijn wij,
als we Hem in ons hart en lichaam dragen
door de goddelijke liefde
en een zuiver en oprecht geweten;
als wij Hem baren door heilige werken
die een lichtend voorbeeld moeten zijn voor anderen."